Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží/realizaci díla v provozovně Studio Vysněný Sen, Medlovice 140, 68741. Secifikují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Dagmar Špendliková se sídlem Ořechov 290,PSČ: 68737, IČO:75522050 na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchtosmluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné mířesouhlasí.
Výklad pojmů

Prodávající – je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží nebo službypřímo nebo prostřednictvím jiné osoby.

Kupující – Je osoba, která nakupuje předmětné zboží za účelem dalšího prodeje a podnikání.Vztah mezi prodejcem a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem.

Spotřebitel – Je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby zajiným účelem než pro podnikání s těmito výroky nebo službami.

1.Lidské vlasy jsou velice citlivým, jedinečným materiálem. Před jakýmkoliv použitím lidských vlasů doporučujeme zamýšlený úkon odzkoušet na malé části vlasů, a až po obeznámení se s výsledkem provést zamýšlený úkon. Každé lidské vlasy jsou jedinečné, proto se můžou chovat při stejných podmínkách a vykonaných úkonech odlišně. Velice důležitou součástí je pravidelná důkladná péče o vlasy.

2.Prameny vlasů, jako každé jiné lidské vlasy, se mohou působením různých vlivů resp. po umytí nebo jiném úkonu různě postupně vlnit, točit a zaplétat, ztratit svůj původní tvar, lesk, ztrácet svou barvu. Zvlnění, točení a zaplétání, ztráta původního tvaru, lesku či barvy vlasů vlivem vykonaného úkonu, mytím, fénováním, žehlením, kulmováním a působením různých jiných vlivů, není vadou výrobku. Lidské vlasy natáčené, kudrnaté, zvlněné nebo trvalené mohou po umytí přirozeně ztratit svůj původní vlnitý tvar. Ztráta původního rovného nebo vlnitého tvaru vlasů není vadou výrobku.

3.Lidské vlasy k prodlužování vzhledem k tomu, že se nemohou přirozeně vyživovat a mastit, se přirozeně vysušují. Prameny z lidských vlasů nemají přirozenou výživu z kořínků vlasů, proto je velice důležité používat přípravky určené pro tyto prameny vlasů na získání požadovaných efektů a vlastností (lesk, barva, vláčnost). Všechny úkony a všechny přípravky doporučujeme nejdřív odzkoušet na malé části vlasů a obeznámit se s jejich účinkem. Vysušování vlasů není vadou výrobku.

4.Vlasové prameny nelze zesvětlovat ani odbarvovat barvou, melírem nebo jiným chemickým přípravkem pro zesvětlení vlasů, ztratily by své původní vlastnosti, pružnost, lesk a mohlo by dojít k jejich nevratnému poškození. Po každém chemickém zásahu je nutné vlasy ošetřit péčí pro prodlužované vlasy. Vlasové prameny nedoporučujeme preparovat.

5.Postupné vyčesávání a vypadávání jednotlivých vlasů je běžnou přirozenou součástí, jeho intenzita a početnost závisí od mnohých faktorů a vlivů (neodborná či nekvalitní aplikace, špatná péče, nešetrné zacházení atd.) a nepovažuje se za vadu výrobku a vlasy nelze pro tuto vlastnost reklamovat.

6.Každý druh, typ lidských vlasů je specifický, proto kupující musí při koupi výrobků sám zvážit, jestli daný druh vlasů je pro jeho potřeby vhodný a za výběr výrobku nenese prodávající žádnou zodpovědnost. Kupující přebírá zodpovědnost za použití výrobku.

7.Prodávající dodává kupujícímu jen výrobek a neposkytuje kupujícímu školení, co se týče profesionálních kadeřnických a jiných odborných školení.

8.Každý kupující má možnost seznámit se s kupovaným výrobkem před jeho koupením. V případě, že byl kupujícímu dodaný omylem jiný výrobek, než si objednal, má kupující po kontrole dodaného výrobku právo na výměnu omylem dodaného výrobku za objednaný výrobek a to do 14 dní ode dne převzetí výrobku. Zboží musí být v původním balení a nepoužité. Všeobecně se má za to, že zakoupené zboží, které kupující převzal, je v úplném pořádku, pokud nevznese námitku dodaného zboží do 14 dní ode dne převzetí zboží a do tohoto času nepošle doručené zboží v původním balení a nepoužité zpátky předávajícímu na výměnu.

9.Lidské vlasy se dodávají ve standardní kvalitě vlastní danému předávanému typu, druhu a provedení vlasů, se kterou má každý kupující možnost obeznámit se při zakoupení výrobku. Pokud kupujícímu zboží nevyhovuje a nesplňuje jeho představy, má možnost originálně zabalený, nepoužitý a nepoškozený dodaný výrobek vrátit prodávajícímu spolu se žádostí o vrácení odpovídající zaplacené sumě a to výhradně do 14 pracovních dní ode dne obdržení zboží. Prodávající obratem po obdržení a zkontrolování vráceného výrobku vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu jen za odpovídající část vráceného nepoužitého a nepoškozeného výrobku kupujícímu.

10.Z hygienického důvodu není možné zakoupený výrobek po použití vyměnit anebo vrátit. Výjimka je možná jen při nepoužitém původně zabaleném zboží v případě omylu při dodání.

11.Kupovaný výrobek je určený výhradně pro profesionální použití, které předpokládá znalosti s prací se zakoupeným zbožím.

12.Prodávající nenese zodpovědnost za použití lidských vlasů, za určení vhodnosti použití zboží, za úkony provedené na výrobku, jako i za záruku za jakékoliv úkony, kterými se způsobí poškození, znehodnocení resp. zničení výrobku, za následky resp. výsledky použití výrobku a za jakékoliv případné následně takto vzniknuté škody, poškození a jiné újmy.

13.Záruku na lidské vlasy není možné poskytnout po uskutečněném úkonu na nich, vzhledem k tomu, že samotný lidský vlas je obzvláště citlivým materiálem a jakýmkoliv úkonem je možné ho narušit, změnit jeho vlastnosti, strukturu, délku atd., přičemž míru není možné z povahy samotného výrobku určit.

14.Opotřebování se nepovažuje za vadu výrobku. Za vadu výrobku se nepovažuje taky poškození výrobku při zanedbání péče vhodnými vlasovými přípravky, zjevné mechanické, chemické a biologické poškození výrobku po jeho dodaní kupujícímu.

15.Kupující bere na vědomí, že každé prodloužení anebo zahuštění vlasů zatěžuje vlastní kořínky vlasů a může způsobit následné vypadávání vlastních vlasů.

16.Kupující bere na vědomí všechny vydané doporučení, upozornění a oznámení prodávajícího, které jsou uvedené v těchto Obchodných podmínkách a veřejně přístupné na internetové stránce prodávajícího www.studiovysnenysen.cz . V případě jejich nedodržení, nerespektování anebo podcenění ztrácí nárok na reklamaci vady výrobku. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za takto vzniknuté jakékoliv škody, poškození a jiné způsobené újmy.

17.Reklamace na vadu výrobku se uplatňuje zasláním výrobku spolu s reklamačním listem doporučeně na adresu společnosti. Reklamace musí obsahovat samotný reklamovaný výrobek, doklad o zakoupení výrobku, důkladný detailní a přesný popis reklamované závady, cenu reklamovaného výrobku, důkladný přesný popis vykonaných úkonů na výrobku od jeho zakoupení, použité přípravky, techniky, způsoby na výrobku včetně koncentrace jednotlivých přípravků, doby působení, množství použitého přípravku, popis výrobku bezprostředně před vzniknutím závady, průběh reakce jednotlivých úkonů, popis kdy závada vznikla a za jakých okolností. Bez detailního popisu všech výše uvedených náležitostí/skutečností, nebude možné reklamovaný výrobek vzhledem k svému charakteru posoudit a reklamovaný výrobek bude obratem vrácený jako neopodstatněná reklamace. Před odesláním reklamovaného výrobku je kupující povinen informovat telefonicky prodávajícího o jeho odeslaní.

18.Společnost reklamaci řádně prověří a rozhodne o její vyřízení do 30 pracovních dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží. O vyřízení reklamace společnost formou emailu obeznámí kupujícího o odeslání reklamovaného výrobku zpět a je-li potřebné, vyzve ho k převzetí zboží. V případě, že si kupující v stanovené lhůtě nepřevezme výrobek, bude mu účtované skladné ve výši 10,- Kč za každý den promeškání až do doby 6 měsíců, po této době může být výrobek zničen. V případě, že reklamovaný výrobek byl doručený poštou, odešle společnost i vyřízenou reklamaci tímto způsobem.

19.Ceny jsou stanoveny dohodou. Změna cen vyhrazená. Zaplacením kupní ceny a převzetím výrobku kupující bere na vědomí tyto obchodní podmínky. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.

20.Záruka se nevztahuje na velikost, viditelnost a provedení keratinových spojů , které je obvyklé dané metodě aplikace a z části je předmětem „know-how“ prodávajícího. Záruka se vztahuje na stabilitu spoje. Při samovolném uvolnění spoje aplikovaného metodou keratin a mini spojů do tří měsíců od aplikace vlásenek má kupující možnost bezplatně si tyto nechat opětovně aplikovat. Prodávající neručí za případné zdravotní komplikace (alergické reakce, či problémy způsobené přecitlivělostí pokožky apod.) způsobené kupujícímu, které mohly vzniknout aplikací vlásenek; v případě, že o možných zdravotních komplikacích nebyl prodávající dopředně informován, věc je chápána jako nepřízeň z důvodu vyšší moci a kupující nemá jakékoli nároky na vrácení peněz či reklamaci zboží a služeb.

21.V případě, že kupující nesouhlasí s těmito Obchodními podmínkami prodávajícího, je povinen okamžitě po obdržení /převzetí zakoupeného výrobku, výrobek obratem vrátit prodávajícímu v neporušeném obalu a nepoužitý zpátky, spolu s dokladem o koupi výrobku (fakturou) a doprovodným dopisem o důvodu vrácení zboží. Prodávající po obdržení takovéhoto nepoužitého výrobku v neporušeném obale spolu s dokladem o koupi a doprovodným dopisem, obratem zašle kupujícímu kupní sumu zpátky na účet. V případě, že kupující po obdržení výrobku obratem nevrátí nepoužitý zakoupený výrobek v původním balení zpátky kupujícímu má se za to, že kupující souhlasí s Obchodními podmínkami prodávajícího v celém rozsahu a bezvýhradně.

22.Postup pro vrácení nebo výměnu zboží

Kupující podrobně popíše důvod výměny či vrácení a uvede platný kontakt, nejlépe telefonníčíslo a e-mail. Uvedené informace kupující odešle na e-mail: Dagmar.spendlikova@seznam.cz. (Reklamaci neřešíme SMS zprávou).

Vlasy kupující odešle na adresu Studio Vysněný Sen, Medlovice 140, 68741.

Závěrečná ustanovení :

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2021

Top